Het gebeurt helaas nog steeds. Een HR-medewerker, of nog erger, de HR Directeur zelf die ook als vertrouwenspersoon wordt ingezet. Een directe afrader! Hiermee ondermijn je het doel én de voordelen van een vertrouwenspersoon. Bovendien kan het de werkgever veel geld gaan kosten. Als de werknemer niet terecht kan bij een onafhankelijke vertrouwenspersoon en hij/zij ziek of overspannen door een te grote psychosociale belasting, dan kan de werkgever een forse schadeclaim verwachten. De Inspectie SZW kan een boete opleggen.

De vertrouwenspersonen van Business Development for Women kunnen een belangrijke rol in het beleid van ongewenste omgangsvormen binnen een organisatie spelen. In de arbowet is opgenomen en beschreven dat een werkgever de verplichting heeft om de medewerkers te beschermen tegen PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA verstaat men die factoren binnen de werksituatie die stress veroorzaken, zoals discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie/geweld en werkdruk. Eén van de maatregelen die een werkgever kan nemen om medewerkers te ondersteunen als ze last hebben van PSA is het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon voor ongewenste omgangsvormen.

Voordelen vertrouwenspersoon

Door als werkgever een vertrouwenspersoon aan te stellen, wordt de drempel verlaagd voor medewerkers om problemen aan te kaarten én hun hart te luchten. BDforWomen kan als vertrouwenspersoon ingezet worden. Wij helpen een probleem te analyseren en geven advies. Dit werkt de-escalerend en kan verder leed, verzuim en klachtprocedures voorkomen. Dit werkt kostenverlagend voor de werkgever. Los daarvan laat je als werkgever zien dat je veiligheid en integriteit belangrijk vindt.

Eisen aan vertrouwenspersoon

Het is cruciaal dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk, toegankelijk en bekwaam is én geheimhouding kan garanderen. Alleen dan werkt het systeem van vertrouwenspersonen goed en optimaal. Te vaak wordt een HR-medewerker tevens vertrouwenspersoon gemaakt. Maar dit is een functie die onverenigbaar is met de functie van vertrouwenspersoon. Vooral ook vanwege de belangenverstrengeling. De overheid zelf raadt het ook uitdrukkelijk af.

Lidmaatschap LVVV

Jennifer Camron is lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen. Dit is een beroepsvereniging van vertrouwenspersonen Het doel van de LVV is het behartigen van de belangen en het ondersteunen van de aangesloten vertrouwenspersonen.
Jennifer Camron houdt zich uiteraard aan de gedragscodes van het LVVV. Haar lidnummer is 104522

Conform het reglement van klachtenbehandeling kan een klacht worden ingediend tegen een vertrouwenspersoon.

 


Wat doen wij?
Als vertrouwenspersonen zijn wij er voor het opvangen, begeleiden en ondersteunen van werknemers, het analyseren van voorvallen, het adviseren hierover en de verwijzing naar professionele hulpverleners. In alle gevallen gaat het om delicate kwesties die op een juiste manier moeten worden opgelost. BDforWomen behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Als wij iets ondernemen, is het omdat de medewerker daarmee heeft toegestemd.

Bevoegdheden:

 • Wij hebben de bevoegdheid om gesprekken te voeren;
 • Wij kunnen externe deskundigen/hulpverleners raadplegen;
 • Wij mogen de werknemer doorverwijzen naar andere deskundigen/hulpverleners;
 • Wij mogen de directie of het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over eventuele patronen die wij zien;
 • Wij hebben geheimhouding, maar geen verschoningsrecht. Dit betekent dat als een zaak voor de rechter komt, wij verplicht zijn openheid van zaken te geven.
Taken:
 • Wij zijn in eerste instantie een luisterend oor waar werknemers in alle vertrouwen hun verhaal kunnen doen; 
 • Wij bieden direct ondersteuning aan werknemers die hulp en advies nodig hebben;
 • Wij informeren het slachtoffer over alle mogelijkheden en procedures;
 • Wij ondersteunen de werknemer als deze de kwestie wil voorleggen bij een klachtencommissie of leidinggevende;
 • Wij verwijzen indien nodig naar andere hulpverlenende instanties;
 • Wij bekijken of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is, te denken aan mediation;
 • Wij adviseren en ondersteunen leidinggevenden en management bij het voorkomen van gedrag zoals discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie/geweld en werkdruk;
 • Wij bieden ondersteuning bij rehabilitatie of outplacement.

Tariefstelling:

Het uurtarief bedraagt Euro 99,-- excl. BTW (zaterdagtarief 150% en feestdagen-/zondagtarief 200%). Daarbij komen nog de ten behoeve van uw opdracht gemaakte kosten zoals reiskosten (Euro 0,40/km), verblijfkosten e.d. (de zogenaamde verschotten).